Elevhälsa

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsan ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus ska ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Elevhälsoteam

I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, kuratorer, skolpsykolog, skolsköterskor och programrektor alternativt biträdande skolledare. EHT träffas en gång i veckan och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar övergripande. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma till rätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till elevhälsomöte (EHM). Elevhälsomötet är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd personal och representant från elevhälsan deltar.

Menu