ORDNINGSREGLER FÖR LUNDELLSKA SKOLAN

Ordningsreglerna har fastställts av skolkonferensen i maj 1998. Mindre ändringar har gjorts av senare års skolkonferenser. Reglerna gäller för elever i gymnasieskolan.

Inledning

Bakom det här dokumentet ligger övertygelsen att var och en måste ta ställning till vad t ex ansvar för miljön kräver, och vet vad t ex att städa efter sig innebär.Det finns dock vissa regler som är speciella för skolan, t ex att stolar skall ställas på borden inför städningen. Vissa normer är så allvarliga och viktiga att de måste formuleras.

Normer och regler

På Lundellska skolan vill vi vara tydliga med vad man får göra men också med vad man inte får göra.

Alla skall

– ta ett personligt ansvar för arbetsmiljön
– anstränga sig för att göra skolan trivsam och behålla skolhus och omgivning fräsch och vacker
– visa respekt för andra och andras arbete
– visa respekt för varandras person och integritet
– bemöta andra som man själv vill bli bemött
– verka för ett öppet och tillåtande klimat där kreativitet och individens och gruppens utveckling uppmuntras

Egentligen behövs inga ordningsföreskrifter. Alla vet vad ett gott uppförande är och vilka normer och regler som behövs människor emellan. Man skall t ex bidra till en bra miljö i matsalen även om köerna

är långa, ha mobiltelefon avstängd på lektionerna, städa efter sig och inte röka på skolans område.

Bibliotek, klassrum och rökförbud

* I vår skola är all förtäring förbjuden i biblioteket.
* Den grupp som har sista lektionen på dagen i klassrummen, skall ställa stolarna på borden för att underlätta städningen

* Tobaksanvändning är enligt lag förbjuden inom skolans område.

innebär också följande

Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Alla elever har valt att gå i gymnasieskolan. Alla elever har rätt till en lugn och trygg skolmiljö. Alla elever har rätt att slippa bli utsatta för direkta eller indirekt hot eller trakasserier i skolan. Lundellska skolan har en handlingsplan mot kränkande behandling. Den används vid minsta misstanke om mobbning.

Skolan accepterar inte aktiviteter, uppträdande eller symboler som av den som utsätts för dem upplevs som hot, kränkning eller trakasserier. De kan, om de utövas med ett nazistiskt, rasistiskt eller främlingsfientligt syfte, utgöra hets mot folkgrupp. Samma rättsliga regler gäller inom skolan som i samhället i övrigt. Hets mot folkgrupp är ett brott och skall behandlas som brott och kommer därför att polisanmälas.

Skollagens 5 kap , 5-19 § ger skolan möjlighet att ingripa mot elever som gör sig skyldiga till förseelser eller uppträder olämpligt. Eleven kallas först till samtal med rektor. Vid upprepning får eleven en skriftlig varning. I sista hand kan eleven stängas av från skolan.

Rolf Viberg/rektor